Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Small anellovirus 1
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
30/2881) gi|66391750|ref|YP_238295.1| ORF2 [Small anellovirus 1] 192.107 43.484


30/2881) score = 192.107 43.484 (total and max score) >gi|66391750|ref|YP_238295.1| ORF2 [Small anellovirus 1] 1 MPFWWGRRNKFWYGRNYRRKKRRFPKRRKRRFYRRTKYRRPARRRRRRRRKVRRKKKTLIVRQWQPDSIVLCKIKGYDSIIWGAEGTQFQCSTHEMYEYT 101 RQKYPGGGGFGVQLYSLEYLYDQWKLRNNIWTKTNQLKDLCRYLKCVMTFYRHQHIDFVIVYERQPPFEIDKLTYMKYHPYMLLQRKHKIILPSQTTNPR 201 GKLKKKKTIKPPKQMLSKWFFQQQFAKYDLVLIAAAACSLRYPRIGCCNENRMITLYCLNTRFYQDTEWGATKQHPNYFKPYATINKSMVFVSNYGGKKT 301 EYNIGQWIETDQSGEGNLARYYRSISKEGGYFSPRILQAYQTKVNSVDYKPLPIVLGRYNPAIDDGKGNKIYLQTIMNGHWGLPQKTPDYIIEEVPLWLG SISKEGGYFSPRILQ 24.204 (331) SKEGGYFSPRILQAY 14.098 (333) 401 FWGYYNYLKQTRTEAIFPLHMFVVQSKYIQTQQTETPNNFWAFIDNSFIQGKNPWDSVITYSEQKLWFPTVAWQLKTINAICESGPYVPKLDNQTYSTWE 501 LATHYSFHFKWGGPQISDQPVEDPGNKNKYDVPDTIKEALQIVNPAKNIAATMFHDWDYRRGCITSTAIKRMQQNLPTDSSLESDSDSEPAPKKKRLLPV DPGNKNKYDVPDTIK 9.715 (530) SLESDSDSEPAPKKK 43.484 (588) DPGNKNKYDVPDTIK 4.219 (530) PTDSSLESDSDSEPA 16.186 (584) PTDSSLESDSDSEPA 15.429 (584) DSSLESDSDSEPAPK 14.617 (586) DSSLESDSDSEPAPK 14.556 (586) PTDSSLESDSDSEPA 12.684 (584) QNLPTDSSLESDSDS 12.650 (581) QNLPTDSSLESDSDS 10.265 (581) 601 LRDPQKRWRLLNYITKWGGEWLSLPR