Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Human papillomavirus type 24
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
228/2881) gi|9628490|ref|NP_043370.1| regulatory protein E2 [Human papillomavirus type 24] 686.706 27.813 926/2881) gi|9628493|ref|NP_043373.1| major capsid protein L1 [Human papillomavirus type 24] 41.549 18.224 1023/2881) gi|9628492|ref|NP_043372.1| minor capsid protein L2 [Human papillomavirus type 24] 122.940 17.609 1581/2881) gi|9628489|ref|NP_043369.1| replication protein E1 [Human papillomavirus type 24] 74.233 14.454 1951/2881) gi|9628487|ref|NP_043367.1| transforming protein E6 [Human papillomavirus type 24] 12.777 12.777


228/2881) score = 686.706 27.813 (total and max score) >gi|9628490|ref|NP_043370.1| regulatory protein E2 [Human papillomavirus type 24] 1 MENLKKRFDVLQDLLMNIYEQGSDTLESQIEHWQALRREAVLLYYARQNGVLRLGYLPVPPLATSEAKAKQAISMVLQLQSLQQSPYGTEKWTLVDTSIE QLQSLQQSPYGTEKW 2.778 (85) 101 TFKNTPENHFKKGPINVEVIYDGDPDNANLYTMWKYVYYMDDNDQWQKTESGANHTGIYYLIGEFKHYYVLFADDANRYSKSGQWEVRINKETVFAPVTS PINVEVIYDGDPDNA 9.347 (121) TSSTPPDSPGGSREL 22.415 (206) TSSTPPDSPGGSREL 14.952 (206) FAPVTSSTPPDSPGG 9.043 (202) TSSTPPDSPGGSREL 5.482 (206) FAPVTSSTPPDSPGG 2.818 (202) 201 STPPDSPGGSRELPGSTANSKASSPTQQPQQACSDETTKRKRYGRRESSPTDSRCRRRSSSRQKKQGRRARSRTRSRCSSTQTRSRSTSRRSRSTSRGNR TANSKASSPTQQPQQ 21.047 (224) DSRCRRRSSSRQKKQ 9.874 (259) SRSTSRRSRSTSRGN 27.813 (292) RYGRRESSPTDSRCR 18.940 (249) SRSTSRRSRSTSRGN 26.166 (292) KQGRRARSRTRSRCS 22.292 (272) RYGRRESSPTDSRCR 17.748 (249) STSRRSRSTSRGNRR 16.752 (294) RARSRTRSRCSSTQT 17.068 (276) RYGRRESSPTDSRCR 16.660 (249) STSRRSRSTSRGNRR 16.631 (294) KRYGRRESSPTDSRC 5.843 (248) CSSTQTRSRSTSRRS 15.144 (285) STQTRSRSTSRRSRS 14.879 (287) RARSRTRSRCSSTQT 13.542 (276) DSRCRRRSSSRQKKQ 9.758 (259) STSRRSRSTSRGNRR 13.010 (294) QTRSRSTSRRSRSTS 12.653 (289) GRRARSRTRSRCSST 9.596 (274) STQTRSRSTSRRSRS 9.447 (287) RARSRTRSRCSSTQT 5.947 (276) SRSTSRRSRSTSRGN 4.433 (292) SRRSRSTSRGNRRCR 2.714 (296) 301 RCRGDTPRGQRGVSTSSRGRGRGSRRSSSSSSPTPRTKASQRGCDTRSVRDSGISPGDVGRKLQTVSGRNSGRLGRLLEEALDPPVILLRGGANTLKCFR GSRRSSSSSSPTPRT 23.911 (330) RGSRRSSSSSSPTPR 19.986 (329) RRSSSSSSPTPRTKA 19.208 (332) RGSRRSSSSSSPTPR 19.115 (329) RGRGSRRSSSSSSPT 18.251 (327) GRGSRRSSSSSSPTP 18.033 (328) RGRGSRRSSSSSSPT 16.278 (327) SRGRGRGSRRSSSSS 16.226 (324) SVRDSGISPGDVGRK 13.645 (355) RRSSSSSSPTPRTKA 15.830 (332) RGRGSRRSSSSSSPT 15.442 (327) RGSRRSSSSSSPTPR 14.895 (329) GRGSRRSSSSSSPTP 14.707 (328) PRGQRGVSTSSRGRG 13.780 (314) SVRDSGISPGDVGRK 2.509 (355) RGRGSRRSSSSSSPT 13.514 (327) GRGSRRSSSSSSPTP 11.895 (328) RRSSSSSSPTPRTKA 7.471 (332) SRRSSSSSSPTPRTK 6.157 (331) GRGSRRSSSSSSPTP 5.924 (328) QRGVSTSSRGRGRGS 5.136 (317) 401 NRAKLRYRGHYKAFSTSWSWVAADGTERLGRSRLLVSFTSFKQRSGFLDLVRFPKGVDWSLGSFDKL 926/2881) score = 41.549 18.224 (total and max score) >gi|9628493|ref|NP_043373.1| major capsid protein L1 [Human papillomavirus type 24] 1 MSVWLPASGKVYLPPSTPVAKVQSTDEYIQRTNIFYHAYSDRLLTVGHPYFNVYNNDGTVLEVPKVSGNQHRVFRLKLPDPNRFALADMSVYNPEKERLV 101 WGCRGVEIGRGQPLGVGTSGHPLFNKVNDTENPVSYRTQASSTDDRQNTSFDPKQIQMFIIGCAPCIGEHWEVAERCAGDNNDAGRCPPIKLVNSVIQDG 201 DMADIGYGNLNFRTLQQSRSDVSLDIVNETCKYPDFLKMQNDVYGDSCFFFARREQCYARHFFVRGGKPGDDIPGEQIDAGTYKNDFYIPAATGQTQKNI NFRTLQQSRSDVSLD 18.224 (218) 301 GNSMYFPTVSGSLVSSDAQLFNRPFWLQRAQGHNNGICWANQLFITVVDNTRNTNFSISVYTENGKVTDINEYDANKFREYQRHVEEYEISLILQLCKIP KVTDINEYDANKFRE 10.571 (373) 401 LKADVLAQINAMNPSLLEEWQLGFVPAPDNPLQSTYRYIESLATPCPDKVAPKEREDPYAPYTFWNVDLSERLSLELDQYSLGRKFLFQAGLVQKTSKKT PKEREDPYAPYTFWN 8.812 (459) PKEREDPYAPYTFWN 3.942 (459) 501 SNVSKGTKRKRT 1023/2881) score = 122.940 17.609 (total and max score) >gi|9628492|ref|NP_043372.1| minor capsid protein L2 [Human papillomavirus type 24] 1 MVRAKRTKRDSATNIYRTCKQAGTCPPDVINKVEQSTIADNILKYGSAGVFFGGLGISTGRGTGGTTGYVPLGEGTGVRVGSTPTVVRPALVPEVIGPAD AKRTKRDSATNIYRT 2.936 (11) TGVRVGSTPTVVRPA 2.943 (83) 101 LLPVDTIAPVDPASSSIVPLTESSGVDLLPGEIETIAEVHPIPDVPTFDTPVVTTSKGSSAILEVAPEPTPPTRVRVSRTQYHNPAFHIITESTPSQGES PDVPTFDTPVVTTSK 13.136 (150) IITESTPSQGESSLS 17.609 (196) TPSQGESSLSDEIIV 15.790 (201) IITESTPSQGESSLS 12.454 (196) 201 SLSDEIIVASGAGGQSVGVSENIELQDLSNRYSFEIETPTPPRRSSTPLQRATQAFRQRSLTNRRLLQQVPVEDPLFLTQPSKLVRFAFENPAFEEEVTQ 301 VFEQDLAGFVEPPNRDFLDIAELGRPRFSETREGYVRLSRLGRRATIRTRAGTQIGAQVHFYKDLSSINTEAPIELDLLGQHSGDATIVHGTVESTFIDT SRLGRRATIRTRAGT 12.666 (346) 401 NIEENPLAEQMELEIDTYPEAHSFDALLDEATDDFSGSQLVIGNRRSTTSYTVPRFESPRNSSYYVQDLQGYYVAYPESRDKIELIYPSPTLPAVVIHTE VIGNRRSTTSYTVPR 13.467 (448) RDKIELIYPSPTLPA 17.571 (487) VQDLQGYYVAYPESR 7.196 (473) NRRSTTSYTVPRFES 7.173 (451) 501 DSSGDFYLHPSLLQRRRRKRKYL 1581/2881) score = 74.233 14.454 (total and max score) >gi|9628489|ref|NP_043369.1| replication protein E1 [Human papillomavirus type 24] 1 MADNKGSETDGLHEWCLLEADCSDIENDLDTLLEQNSDSDVSDLISNDGDLEQGNSRELFQQQELEESNALLQSLKRKYISPKAVLQLSPQLESISLSSD DTLLEQNSDSDVSDL 4.771 (37) SLKRKYISPKAVLQL 14.454 (81) PKAVLQLSPQLESIS 12.208 (89) 101 HKTKRKLFAEQDSGVELTLTNETEDVTTLVQQEEEVPALETSSTSNLRKEDNAHYKELMRCSNLKATLLSKFKNAFGVSFVELTRQFRSNKTCCNDWVVA RKEDNAHYKELMRCS 6.722 (155) 201 IYGVNYDLFESSKQLLQQHCDYIWVTEMSAMFLYLLCFKAGKNRQTVIRLLVSMLYVAEEQILSEPPKLRSTVSALFWYKGSSNAATFTHGSYPKWIIEQ 301 TLIGHQTGEAATFDMSTMVQWAFDNDLTEEADIAFQYAKLAPDDVNATAWLAHNNQARFVRECANMVRYYKKGQMREMSMSAWIHFKLEQVEGEGQWSTI 401 VKFIRYQGINFISFLSALKDFLHGKPKKNCLLIYGPPNTGKSAFTMSLIKVLHGRVISFVNSKSHFWLQPMSEAKIALLDDATDPCWIYMDTYLRNGLDG KKNCLLIYGPPNTGK 7.529 (434) 501 HLVSLDCKHKAPIQIRFPPLLITSNINAMAEPNYRYLHSRLVAFEFPNPFPMKDDDTPEFELTDQSWKSFFKRLWRQLDLSDQEDEGEDGEPEKAFRCVA NAMAEPNYRYLHSRL 13.558 (534) LWRQLDLSDQEDEGE 7.930 (581) LWRQLDLSDQEDEGE 7.061 (581) 601 RSTNEHL 1951/2881) score = 12.777 12.777 (total and max score) >gi|9628487|ref|NP_043367.1| transforming protein E6 [Human papillomavirus type 24] 1 MAQPGKPQSVLELSRLLNIPLDDCVVPCNFCKRFLSYTELTDFDTKCLSLIWKDDFVFACCRYCCVATAAFEFENYFVESVIGWEIEQKENTPLSDIIVR NFCKRFLSYTELTDF 12.777 (36) 101 CHHCLKLLNQIEKLDICGRSELFHKVRRGWKGLCRQCKQI