Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Human erythrovirus V9
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
771/2881) gi|23343521|ref|NP_694868.1| 11-kDa protein [Human erythrovirus V9] 28.608 19.391 1251/2881) gi|23343516|ref|NP_694863.1| NS1 protein [Human erythrovirus V9] 128.465 16.131 1777/2881) gi|23343518|ref|NP_694865.1| VP1 protein [Human erythrovirus V9] 34.229 13.535 2400/2881) gi|23343520|ref|NP_694867.1| VP2 protein [Human erythrovirus V9] 20.694 8.498


771/2881) score = 28.608 19.391 (total and max score) >gi|23343521|ref|NP_694868.1| 11-kDa protein [Human erythrovirus V9] 1 MYCMTPQLQMQSNTTDTDMKSLKNCGLPKAVCTHCKHSPPCPQPGTVTHRPPVPPRLYVPPPIPRRQPSIKDTDAVEYKLLTRYEQHVIRMLRLCNMYTS PIPRRQPSIKDTDAV 19.391 (69) KDTDAVEYKLLTRYE 9.216 (78) 101 LEK 1251/2881) score = 128.465 16.131 (total and max score) >gi|23343516|ref|NP_694863.1| NS1 protein [Human erythrovirus V9] 1 MELFRGVLHISSNILDCANDNWWCSMLDLDTSDWEPLTHSNRLMAIYLSSVASKLDFTGGPLAGCLYFFQVECNKFEEGYHIHVVIGGPGLNARNLTVCV 101 EGLFNNVLYHLVTESVKLKFLPGMTTKGKYFRDGEQFIENYLMKKIPLNVVWCVTNIDGYIDTCISASFRRGACHAKRPRITANTDSATNETGESSCGGG 201 DVVPFAGKGTKAGLKFQTMVNWLCENRVFTEDKWKLVDFNQYTLLSSSHSGSFQIQSALKLAIYKATNLVPTSTFLLHSDFEQVTCIKENKIVKLLLCQN 301 YDPLLVGQHVLRWIDKKCGKKNTLWFYGPPSTGKTNLAMAIAKTVPVYGMVNWNNENFPFNDVAGKSLVVWDEGIIKSTIVEAAKAILGGQPTRVDQKMR KKNTLWFYGPPSTGK 7.587 (327) 401 GSVAVPGVPVVITSNGDITFVVSGNTTTTVHAKALKERMVKLNFTIRCSPDMGLLTEADVQQWLTWCNAQSWSHYENWAINYTFDFPGINADALHPDLQT 501 TPIVPDTSISSSGGESSEELSESSFFNLITPGAWNSETPRSSTPVPGTSSGESFVGSPVSSEVVAASWEEAFYTPLADQFRELLVGVDFVWDGVRGLPVC PDTSISSSGGESSEE 16.131 (512) SGESFVGSPVSSEVV 15.068 (557) ISSSGGESSEELSES 15.249 (516) PGTSSGESFVGSPVS 15.006 (553) IVPDTSISSSGGESS 13.375 (510) SETPRSSTPVPGTSS 15.042 (543) SSSGGESSEELSESS 12.225 (517) ISSSGGESSEELSES 12.124 (516) SETPRSSTPVPGTSS 6.661 (543) 601 CVEHINNSGGGLGLCPHCINVGAWYNGWKFREFTPDLVRCSCHVGASNPFSVLTCKKCAYLSGLQSFVDYE 1777/2881) score = 34.229 13.535 (total and max score) >gi|23343518|ref|NP_694865.1| VP1 protein [Human erythrovirus V9] 1 MSKTTNKWWESSDKFAQDVYKQFVQFYEKATGTDLELIQILKDHYNISLDNPLENPSSLFDLVARIKSNLKNSPDLYSHHFQSHGQLSDHPHALSSSNSS HPHALSSSNSSAEPR 13.535 (97) 101 AEPRGENAVLSSEDLHKPGQVSIQLPGTNYVGPGNELQAGPPQNAVDSAARIHDFRYSQLAKLGINPYTHWTVADEELLKNIKNETGFQAQAVKDYFTLK 201 GAAAPVAHFQGSLPEVPAYNASEKYPSMTSVNSAEASTGAGGGGSNPTKSMWSEGATFTANSVTCTFSRQFLIPYDPEHHYKVFSPAASSCHNASGKEAK 301 VCTISPIMGYSTPWRYLDFNALNLFFSPLEFQHLIENYGSIAPDALTVTISEIAVKDVTDKTGGGVQVTDSTTGRLCMLVDHEYKYPYVLGQGQDTLAPE LVDHEYKYPYVLGQG 8.498 (386) 401 LPIWVYFPPQYAYLTVGEVNTQGISGDSKKLASEESAFYVLEHSSFELLGTGGSATMSYKFPAVPPENLEGCSQHFYEMYNPLYGSRLGVPDTLGGDPKF YEMYNPLYGSRLGVP 3.766 (484) 501 RSLTHEDHAIQPQNFMPGPLINSVSTKEGDNSNTGAGKALTGLSTGTSQNTRISLRPGPVSQPYHHWDTDKYVTGINAISHGQTTYGNAEDKEYQQGVGR GNAEDKEYQQGVGRF 8.429 (594) 601 FPNEKEQLKQLQGLNMHTYFPNKGTQQYTDQIERPLMVGSVWNRRALHYESQLWSKIPNLDDSFKTQFAALGGWGLHQPPPQIFLKILPQSGPIGGIKSM 701 GITTLVQYAVGIMTVTMTFKLGPRKATGRWNPQPGVYPPHAAGHLPYVLYDPTATDAKQHHRHGYEKPEELWTAKSRVHPL 2400/2881) score = 20.694 8.498 (total and max score) >gi|23343520|ref|NP_694867.1| VP2 protein [Human erythrovirus V9] 1 MTSVNSAEASTGAGGGGSNPTKSMWSEGATFTANSVTCTFSRQFLIPYDPEHHYKVFSPAASSCHNASGKEAKVCTISPIMGYSTPWRYLDFNALNLFFS 101 PLEFQHLIENYGSIAPDALTVTISEIAVKDVTDKTGGGVQVTDSTTGRLCMLVDHEYKYPYVLGQGQDTLAPELPIWVYFPPQYAYLTVGEVNTQGISGD LVDHEYKYPYVLGQG 8.498 (159) 201 SKKLASEESAFYVLEHSSFELLGTGGSATMSYKFPAVPPENLEGCSQHFYEMYNPLYGSRLGVPDTLGGDPKFRSLTHEDHAIQPQNFMPGPLINSVSTK YEMYNPLYGSRLGVP 3.766 (257) 301 EGDNSNTGAGKALTGLSTGTSQNTRISLRPGPVSQPYHHWDTDKYVTGINAISHGQTTYGNAEDKEYQQGVGRFPNEKEQLKQLQGLNMHTYFPNKGTQQ GNAEDKEYQQGVGRF 8.429 (367) 401 YTDQIERPLMVGSVWNRRALHYESQLWSKIPNLDDSFKTQFAALGGWGLHQPPPQIFLKILPQSGPIGGIKSMGITTLVQYAVGIMTVTMTFKLGPRKAT 501 GRWNPQPGVYPPHAAGHLPYVLYDPTATDAKQHHRHGYEKPEELWTAKSRVHPL