Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
B19 virus
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
1414/2881) gi|9632997|ref|NP_050019.1| non-structural protein [B19 virus] 76.841 15.249 1490/2881) gi|9632998|ref|NP_050020.1| VP1 capsid protein [B19 virus] 35.596 14.902 2401/2881) gi|9632999|ref|NP_050021.1| VP2 capsid protein [B19 virus] 20.694 8.498


1414/2881) score = 76.841 15.249 (total and max score) >gi|9632997|ref|NP_050019.1| non-structural protein [B19 virus] 1 MELFRGVLQVSSNVLDCANDNWWCSLLDLDTSDWEPLTHTNRLMAIYLSSVASKLDFTGGPLAGCLYFFQVECNKFEEGYHIHVVIGGPGLNPRNLTVCV 101 EGLFNNVLYHLVTENVKLKFLPGMTTKGKYFRDGEQFIENYLMKKIPLNVVWCVTNIDGYIDTCISATFRRGACHAKKPRITTAINDTSSDAGESSGTGA 201 EVVPINGKGTKASIKFQTMVNWLCENRVFTEDKWKLVDFNQYTLLSSSHSGSFQIQSALKLAIYKATNLVPTSTFLLHTDFEQVMCIKDNKIVKLLLCQN 301 YDPLLVGQHVLKWIDKKCGKKNTLWFYGPPSTGKTNLAMAIAKSVPVYGMVNWNNENFPFNDVAGKSLVVWDEGIIKSTIVEAAKAILGGQPTRVDQKMR KKNTLWFYGPPSTGK 7.587 (327) 401 GSVAVPGVPVVITSNGDITFVVSGNTTTTVHAKALKERMVKLNFTVRCSPDMGLLTEADVQQWLTWCNAQSWDHYENWAINYTFDFPGINADALHPDLQT 501 TPIVTDTSISSSGGESSEELSESSFFNLITPGAWNTETPRSSTPIPGTSSGESFVGSSVSSEVVAASWEEAFYTPLADQFRELLVGVDYVWDGVRGLPVC ISSSGGESSEELSES 15.249 (516) TDTSISSSGGESSEE 15.137 (512) TETPRSSTPIPGTSS 2.262 (543) IVTDTSISSSGGESS 12.258 (510) SSSGGESSEELSESS 12.225 (517) ISSSGGESSEELSES 12.124 (516) 601 CVQHINNSGGGLGLCPHCINVGAWYNGWKFREFTPDLVRCSCHVGASNPFSVLTCKKCAYLSGLQSFVDYE 1490/2881) score = 35.596 14.902 (total and max score) >gi|9632998|ref|NP_050020.1| VP1 capsid protein [B19 virus] 1 MSKESGKWWESDDKFAKAVYQQFVEFYEKVTGTDLELIQILKDHYNISLDNPLENPSSLFDLVARIKNNLKNSPDLYSHHFQSHGQLSDHPHALSSSSSH HPHALSSSSSHAEPR 14.902 (97) 101 AEPRGENAVLSSEDLHKPGQVSVQLPGTNYVGPGNELQAGPPQSAVDSAARIHDFRYSQLAKLGINPYTHWTVADEELLKNIKNETGFQAQVVKDYFTLK 201 GAAAPVAHFQGSLPEVPAYNASEKYPSMTSVNSAEASTGAGGGGSNPVKSMWSEGATFSANSVTCTFSRQFLIPYDPEHHYKVFSPAASSCHNASGKEAK 301 VCTISPIMGYSTPWRYLDFNALNLFFSPLEFQHLIENYGSIAPDALTVTISEIAVKDVTDKTGGGVQVTDSTTGRLSMLVDHEYKYPYVLGQGQDTLAPE LVDHEYKYPYVLGQG 8.498 (386) 401 LPIWVYFPPQYAYLTVGDVNTQGISGDSKKLASEESAFYVLEHSSFQLLGTGGTATMSYKFPPVPPENLEGCSQHFYEMYNPLYGSRLGVPDTLGGDPKF YEMYNPLYGSRLGVP 3.766 (484) 501 RSLTHEDHAIQPQNFMPGPLVNSVSTKEGDSSNTGAGKALTGLSTGTSQNTRISLRPGPVSQPYHHWDTDKYVPGINAISHGQTTYGNAEDKEYQQGVGR GNAEDKEYQQGVGRF 8.429 (594) 601 FPNEKEQLKQLQGLNMHTYFPNKGTQQYTDQIERPLMVGSVWNRRALHYESQLWSKIPNLDDSFKTQFAALGGWGLHQPPPQIFLKILPQSGPIGGIKSM 701 GITTLVQYAVGIMTVTMTFKLGPRKATGRWNPQPGVYPPHAAGHLPYVLYDPTATDAKQHHRHGYEKPEELWTAKSRVHPL 2401/2881) score = 20.694 8.498 (total and max score) >gi|9632999|ref|NP_050021.1| VP2 capsid protein [B19 virus] 1 MTSVNSAEASTGAGGGGSNPVKSMWSEGATFSANSVTCTFSRQFLIPYDPEHHYKVFSPAASSCHNASGKEAKVCTISPIMGYSTPWRYLDFNALNLFFS 101 PLEFQHLIENYGSIAPDALTVTISEIAVKDVTDKTGGGVQVTDSTTGRLSMLVDHEYKYPYVLGQGQDTLAPELPIWVYFPPQYAYLTVGDVNTQGISGD LVDHEYKYPYVLGQG 8.498 (159) 201 SKKLASEESAFYVLEHSSFQLLGTGGTATMSYKFPPVPPENLEGCSQHFYEMYNPLYGSRLGVPDTLGGDPKFRSLTHEDHAIQPQNFMPGPLVNSVSTK YEMYNPLYGSRLGVP 3.766 (257) 301 EGDSSNTGAGKALTGLSTGTSQNTRISLRPGPVSQPYHHWDTDKYVPGINAISHGQTTYGNAEDKEYQQGVGRFPNEKEQLKQLQGLNMHTYFPNKGTQQ GNAEDKEYQQGVGRF 8.429 (367) 401 YTDQIERPLMVGSVWNRRALHYESQLWSKIPNLDDSFKTQFAALGGWGLHQPPPQIFLKILPQSGPIGGIKSMGITTLVQYAVGIMTVTMTFKLGPRKAT 501 GRWNPQPGVYPPHAAGHLPYVLYDPTATDAKQHHRHGYEKPEELWTAKSRVHPL